Vertybės, misija, vizija

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą glaudžiai bendradarbiaujant visiems bendruomenės nariams, ugdyti gebėjimus, kompetencijas ir vertybes, reikalingas  dorai, išsilavinusiai, tolerantiškai, kūrybiškai asmenybei, gebančiai integruotis naujoje aplinkoje.

Vizija

Atvira kaitai ir tobulėjimui, saugi ir bendruomeniška mokykla.

 

Vizija

Mokiniui

Tėvui, globėjui (rūpintojui)

Mokytojui

Progimnazijos

darbuotojui

Progimnazijai

Atvira kaitai ir

tobulėjimui

 

Progimnazija:

•kurioje mokinys auga kūrybiška, gebančia mokytis, iniciatyvia, pasitikinčia savimi, smalsia ir atvira naujoms idėjoms asmenybe;

•kurioje mokinys atranda mokymosi džiaugsmą ir siekia asmeninės pažangos;

•kurioje kiekvienas mokinys nori mokytis, pasitiki savo jėgomis, yra atsakingas už mokymąsi.

 

Progimnazija:

•kurioje

organizuojamas šiuolaikiškas ir modernizuotas ugdymo(si) procesas;

•kurioje mano vaikas yra pastebėtas, įvertintas;

• kurioje mano vaikas patiria mokymosi džiaugsmą ir sėkmę;

•kurioje mano vaikas  pasiekia individualią  pažangą mokydamasis pagal savo gebėjimus;

•kurioje tenkinami mano vaiko saviraiškos poreikiai;

•kurioje tėvai, globėjai (rūpintojai) sistemingai informuojami apie vaiko mokymosi sėkmę;

•kurioje tėvai, globėjai (rūpintojai) yra vertinami kaip partneriai, kviečiami bendradarbiauti ir įsiklausoma į jų nuomonę.

Progimnazija:

•kurioje vyrauja patirtinis, interaktyvus, provokuojantis, motyvuojantis, kūrybiškumą, kritinį, loginį mąstymą, bendradarbiavimą ir lyderystę skatinantis ugdymo procesas, skatinantis;

•kuri yra išbandanti naujoves, reflektuojanti ir besimokanti iš patirties;

•kuri veikloje efektyviai taiko netradicinius , aktyvaus ugdymo(si) metodus ir IT.

Progimnazija:

•kurioje prisitaikoma prie naujos kartos poreikių – ugdyti smalsius, kūrybiškus mokinius, taikant įvairius šiuolaikiškus mokymo(si) būdus;

•kurioje kiekvienas progimnazijos narys yra savo srities profesionalas, prisidedantis prie progimnazijos tobulėjimo.

Progimnazija:

•kurioje ugdomos stiprios, kuriančios asmenybės;

•kuri yra

besimokanti ir besidalijanti žiniomis bei patirtimi organizacija;

•kurioje integruota veikla mokinio sėkmei;

•kurioje sudarytos galimybės pasidalytajai lyderystei.

Saugi

Progimnazija:

•kurioje kiekvienas atsako už savo elgesį, nėra patyčių;

•kurioje vyrauja pagalba ir pasitikėjimas;

•kurioje tinkama aplinka mokytis, bendrauti, ilsėtis;

•kurioje saugumą užtikrinantis stebėjimas.

Progimnazija:

•kurioje mano vaikas į mokyklą eina noriai, pasitiki savimi ir mokyklos bendruomene;

•kurioje mano vaikas yra gerbiamas ir mylimas, jaučiasi saugus ir vertinamas kaip asmenybė, turinti savo nuomonę ir požiūrį į gyvenimą;

•kurioje žino, į ką kreiptis pagalbos ir yra įsitikinęs, kad ją gaus;

•kurioje reaguojama į patyčias ar jų apraiškas.

Progimnazija:

•kurioje bendravimas ir bendradarbiavimas, grįstas bendruomenės narių pagarba ir tolerantiškumu, vyrauja fizinis, psichologinis ir emocinis saugumas;

•kurioje palanki mokymui(si), jauki, ergonomiška, estetiška, tinkamai įrengta darbo vieta.

Progimnazija:

•kurioje saugus, sveikas, kultūringas kiekvienas bendruomenės narys;

•kurioje tolerantiškas ir geranoriškas kolektyvas.

Progimnazija:

• kurioje palankus psichologinis mikroklimatas;

•kurioje saugus, sveikas, kultūringas ir lojalus įstaigai

kiekvienas bendruomenės narys;

•kurioje tolerantiškas ir geranoriškas kolektyvas.

Bendruomeniškumas

Progimnazija:

•kurioje pagarbiai bendraujama  ir bendradarbiaujama  įvairiomis aplinkybėmis;

•kurioje skatinamas veiklumas ir drąsiai prisiimama atsakomybė už mokymąsi;

•kurioje vertinama pagalba draugui mokantis;

•kurioje skatinamas dalyvavimas varžybose, konkursuose, konferencijose ir kituose renginiuose drauge su tėvais ir socialiniais partneriais;

•kurioje į ugdomąsias veiklas įtraukiami socialiniai partneriai;

•kurioje ugdomi universalūs ir integralūs gebėjimai, reikalingi nuolat kintančioje aplinkoje.

Progimnazija:

•kurioje bendradarbiavimas  su mokytojais, skatina mokinio pažangą, stiprinama jo psichinė ir fizinė sveikata bei socialumas;

•kurioje kuriamas

bendruomeniškumas draugiškumas šeimai;

•kurioje progimnaziją organizuoja pagalbą socialiai remtinų šeimų vaikams;

•kurioje progimnazija

siūlo ir įgyvendina idėjas, organizuojant progimnazijos tradicinius, valstybinius renginius, pilietiškumo akcijas.

Progimnazija:

•kurioje vyrauja geranoriškas palaikymas: administracijos–mokytojų, mokytojų–mokinių, tėvų, globėjų (rūpintojų)–mokytojų;

•kurioje vyrauja susitelkimas ir bendradarbiavimas tarp visų bendruomenės narių: progimnazijos, tėvų, globėjų (rūpintojų), mokinių, vietos bendruomenės;

•kurioje bendrai planuojamas progimnazijos ugdymą ir neformalioji  mokinių veikla;

•kurioje vyrauja. draugiški ir tolerantiški santykiai, o problemos sprendžiamos kolektyviai tariantis ir diskutuojant;

•kurioje vyrauja aukštas socialinis intelektas (pozityvios bendravimo nuostatos, grįžtamasis ryšys ir pan.);

•kurioje vyrauja pasitikėjimo ir savitarpio supratimo atmosfera, veikla grindžiama pasidalytąja lyderyste;

•kurioje puoselėjamos bendražmogiškosios vertybės;

•kurioje visi bendruomenės nariai laikosi bendrų susitarimų.

Progimnazija:

•kurioje sudaromos galimybės įsitraukti

į progimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

•kurioje vyrauja pagarbūs tarpusavio santykiai;

•kurioje visi darbuotojai stengiasi dėl vaikų, jų gerovės;

•kurioje vis bendruomenės nariai ir jų vaidmenys yra svarbūs;

•progimnazijos bendruomenės nariai kartu nustato progimnazijos veiklos tobulinimo prioritetus, numato veiklą, ją įgyvendina ir vertina.

 

 

 

Progimnazija:

•kuri yra atvira diskusijoms;

•kuri domisi kintančia aplinka, mezga socialinius ryšius, bendradarbiauja su vietos bendruomene, palaiko ryšius su progimnaziją baigusiais mokiniais;

•kurioje formuojama bendravimo, grįžtamojo ryšio ir konfliktų sprendimo kultūra;

•kurioje visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė būti veiklų iniciatoriais ir lyderiais, rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybes už iniciatyvas;

•kurioje visi progimnazijos bendruomenės nariai savo idėjomis ir bendromis veiklomis kuria saugią, asmenybės ūgtį skatinančią aplinką.

 

Atnaujinta: 2024-02-14