Mokytojo padėjėja

Spausdinti

1. Padeda mokiniams:

1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomojo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

1.2.  apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

1.4. padėti išsiaiškinti  mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;

1.5. padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;

1.6. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;

1.7. tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

1.8. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

2. Bendradarbiaujant su mokytoju,  logopedu ir kitais su mokiniais dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

3. Padeda mokytojui parengti ir /ar pritaikyti/ mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.