Neformalus ugdymas

Spausdinti

VIII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115) ir pagal rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 priimtą sprendimą.

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant:

Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius ne mažesnis kaip 7 mokiniai.

Neformaliojo ugdymo valandų neskirta pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.

Neformalusis ugdymas mokinių atostogų metu nevykdomas.

Neformalusis ugdymas pradinėse klasėse:

 

Eil.Nr.

Būrelio pavadinimas

Klasė

Valandų

skaičius

Būrelio vadovas

1.

Choras „Šypsenėlė“

1-4

2

Vida Nuobarienė

2.

Ansamblis

1-4

1

Vida Nuobarienė

3.

Šokių

2-4

3

Dainora Venslovienė

4.

Sporto

1-4

1

Rita Rožėnienė

5.

Raiškiojo skaitymo

1-4

1

Aušra Raišienė

 

Iš viso:   8 val.

 

Neformalusis ugdymas 5-10 klasėse:

 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Klasė

Valandų skaičius

Būrelio vadovas

1.

Jaunieji metraštininkai

6,8

1

Greta Kalvienė

2.

Jaunieji kraštotyrininkai

5-8

1

Asta Klydžienė

3.

Futbolas

5-8

1

Liuda Žilinskienė

5.

Klubas

5-8

1

Jolanta Savickienė

6.

 

Matematikos konsultacijos

5-8

1

Aldona Kisielienė

7.

Lietuvių k. konsultacijos

5-8

2

Aušra Raišienė

8.

Šokių

5-8

1

Dainora Venslovienė

Iš viso:     8 val.